V rámci uvedených aktivít poskytujeme:

 • komplexné služby spojené s prevodom nehnuteľností
 • vypracovanie kúpnych zmlúv a zmlúv o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy
 • zabezpečenie aktuálnych dokladov, listov vlastníctva, snímky z katastrálnej mapy
 • vypracovanie návrhov na vklad do katastra nehnuteľností
 • zabezpečenie všetkých úkonov spojených s prevodom práv na katastri nehnuteľností
 • prevody členských práv a povinností k družstevným bytom
 • zabezpečenie geometrického plánu
 • vypracovanie nájomných zmlúv
 • ocenenie majetku trhovou cenou alebo zabezpečenie znaleckého posudku o administratívnej cene nehnuteľností
 • poradenstvo v oblasti financovania zámeru prostredníctvom hypotekárnych úverov, stavebného sporenia.
 • právny servis pri prevode nehnuteľností
 • právny servis pri vybavovaní hypotekárnych úverov
 • poradenstvo a právny servis v oblastiach pozemkového práva, vyňatia z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, zmien druhov pozemkov
 • inžinierska činnosť